Image CaptionEN

|

Image CaptionTH
เข้าสู่ระบบ

  | ติดตามเรา :

IMG-LOGO
ICON
ICON 0

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขและข้อตกลง

ข้อสำคัญ

ขอขอบพระคุณการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.evergloryinter.com ขอท่านได้โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (“ข้อกำหนดการใช้”) ก่อนการใช้งานเว็บไซต์ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท เอเวอร์กลอรี่ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด เลขที่ 5 ซอยอุดมสุข 34 ถนนอุดมสุข แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10260 (EGI)

โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านได้ยอมรับข้อกำหนดการใช้ที่ EGI เป็นผู้ให้บริการการเข้าใช้งานแก่ท่าน EGI  อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ฉบับนี้ได้เป็นครั้งคราว ดังนั้นขอให้ท่านได้โปรดทำความเข้าใจข้อกำหนดการใช้ทุกครั้งที่มีการใช้งานเว็บไซต์ การใช้งานของท่านบนเว็บไซต์นี้ทั้งนี้ท่านจำต้องปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงและผูกผันตนกับข้อกำหนดการใช้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง หากเวลาใดก็ตาม ท่านไม่ประสงค์จะยอมรับในข้อกำหนดการใช้นี้ ท่านก็ไม่อาจจะใช้งานเว็บไซต์นี้ได้

        การใช้งานเว็บไซต์ www.evergloryinter.com ท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกผันต่อข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้บริการดังต่อไปนี้

        *เพื่อผลประโยช์ของท่านเอง กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงนี้โดยละเอียด หากท่านไม่เห็นชอบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ กรุณาปฎิเสธการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา

 1. การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไข

EGI สงวนสิทธิในการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงข้อตกลงอื่นๆบนเว็บไซต์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. การสมัครเป็นสมาชิก

        2.1. ผู้ใช้งาน 1 ท่านมีสิทธิลงทะเบียนเป็นสมาชิก EGI ได้เพียง 1 บัญชีผู้ใช้งาน หาก EGI ตรวจสอบพบว่าท่านมีบัญชีผู้ใช้งานมากกว่า 1 บัญชี EGI มีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ และบัญชีผู้ใช้งาน รวมถึงคูปองต่างๆ ที่ได้ให้ไว้หรือถูกใช้ไป

        2.2. ก่อนที่ท่านจะมีสิทธิใช้บริการเว็บไซต์ รวมถึงการเข้าร่วมการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของ EGIท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนเท่านั้น

        2.3. ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และตรงกับความเท็จจริง และเป็นปัจจุบันมากที่สุด

        2.4. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน ท่านตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นๆให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

        2.5. สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย ท่านยอมรับว่า การใช้บริการใดๆ บนเว็บไซต์ ท่านได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมแล้ว ก่อนการสมัครเป็นสมาชิกของ EGI หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยธรรมของท่าน กรุณาปฎิเสธการเข้าใช้เว็บไซต์

        2.6. ท่านยืนยันที่จะเก็บข้อมูลและรหัสผ่านของท่านเป็นความลับ และยอมรับว่าการพยายามเข้าถึง หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตสู่เว็บไซต์หรือบริการอื่นๆ เป็นเรื่องต้องห้ามกระทำ

        2.7. หากท่านใช้เว็บไซต์เพื่อคุกคามหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ทั้งต่อ EGI หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีใดๆ ก็ตาม ท่านยินยอมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ทาง EGI ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่ท่านได้ก่อต่อบุคคลอื่นๆ

        2.8. ท่านจะต้องไม่สมัครสมาชิกด้วยเจตนาที่จะกระทำการใดที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งการกระทำใดๆนั้นจะส่งผลต่อ EGI หรือบุคคลอื่นๆ

        2.9. EGI สงวนสิทธิในการระงับบัญชีผู้ใช้งานและการเป็นสมาชิกของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หาก EGI ตรวจสอบบัญชีของท่านและพบว่าท่านได้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือท่านไม่ได้ให้ข้อมูลล่าสุด หรือ ท่านไม่ได้เก็บข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านเป็นความลับ

        2.10. EGI ขอสงวนสิทธิในการระงับการเป็นสมาชิกของท่าน โดยไม่แจ้งล่วงหน้า หาก EGI ตวจสอบบัญชีของท่านและ    พบว่าท่านกระทำการหรืออาจกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

 

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

        3.1. เครื่องหมายทางการค้า ชื่อทางการค้า ลิขสิทธิ์ กู๊ดวิลล์ การออกแบบ สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร โลโก้ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ สโลแกน โนว์ฮาว ข้อมูล ความลับทางการค้า รูปวาด ซอฟต์แวร์ โค้ด หรือ สิ่งที่สามารถสื่อข้อความได้อื่นๆ (รวมเรียกว่า“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ทั้งที่จดทะเบียนแล้วและยังไม่ได้จดทะเบียน หรืออาจมีสิทธิจะได้จดทะเบียน รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ ที่ทาง EGI ใช้หรือพัฒนา ล้วนอยู่ภายใต้การคุ้มครอง ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นๆ ภายใต้ราชอาณาจักรไทย

        3.2. ห้ามการกระทำใดๆที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอก การทำซ้ำ การดัดแปลง การทำวิศวกรรมย้อนรอย การคัดลอกรหัสคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ข้อมูล การตีพิมพ์ซ้ำ การสร้างเว็บไซต์ลิงค์ใดๆ หรือการกระทำด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน ต่อทรัพย์สินซึ่งได้รับการคุ้มครอง บนเว็บไซต์ของ EGI

        3.3. เนื้อหา ซึ่งรวมถึงตัวอักษร ภาพ และ เนื้อหาดิจิทัลอื่นๆ ไม่ว่าจะถูกเผยแพร่หรือไม่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ EGI

        3.4. EGI มีสิทธิในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ทั้งที่เป็นทรัพย์สินของ EGI

        3.5. หากท่านมีหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์ของ EGI หรือเชื่อว่างานของท่านถูกละเมิด กรุณาติดต่อทาง info@evergloryinter.com หรือทางศูนย์บริการลูกค้า ของ EGI ที่เบอร์ (02) 749-4305-7

 

 1. ราคา และ รายละเอียดผลิตภัณฑ์

        4.1. EGI จะพยายามแสดงราคาและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หาก EGI พบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์ซึ่งท่านได้สั่งซื้อเข้ามา ทาง EGI จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว

        4.2. EGI พยายามจะอธิบายและให้คำอธิบายของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดเท่าที่จะทำได้ ท่านยอมรับและเห็นชอบว่าการเข้าใช้งานอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล หากท่านไม่พึงพอใจหรือพบว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตรงกับผลิตภัณฑ์จริง ท่านสามารถดำเนินการเพื่อรับบริการหลังการขาย เพื่อขอรับเงินคืนหรือขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรับคืนผลิตภัณฑ์ของ EGI

        4.3. EGI พยายามแสดงสีของผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดอื่นๆของผลิตภัณฑ์ให้แม่นยำและสอดคล้องกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์จริงให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประสิทธิภาพการอ่านสีบนจอภาพล้วนแตกต่างกันไปตามแต่รุ่นของหน้าจอ ซึ่งนั่นอาจทำให้สีของผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากความเป็นจริง

        4.4. หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับ ราคาของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือ สีของผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อ info@evergloryinter.com หรือ ทางศูนย์บริการลูกค้า ของ EGI ที่เบอร์ (02) 749-4305-7

 

 1. การจัดการคำสั่งซื้อ

        5.1. ท่านยอมรับว่า EGI มีสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านได้ โดยในกรณีที่คำสั่งซื้อถูกยกเลิกโดยไม่ใช่ความผิดของท่าน ทาง EGI ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าชดเชยในรูปแบบของการคืนเงินเท่านั้น

        5.2. หากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ

 

 1. การคุ้มครองผู้บริโภค

        ตามเงื่อนไขของบริการหลังขาย หากท่านไม่พึงพอใจ ท่านสามารถดำเนินการเพื่อรับบริการหลังการขาย เพื่อขอรับเงินคืน ขอเปลี่ยน หรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยปฎิบัติตามนโยบายการของ EGI

 

 1. การป้องกันการทุจริตและการระงับการใช้งาน

        7.1. EGI มีระบบตรวจสอบการทุจริตและการกระทำผิดกฎหมาย

        7.2. หาก EGI ตรวจพบการทุจริตหรือการกระทำผิดกฎหมายใดๆ ทาง EGI มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ

        7.3. ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์ในทางมิชอบ ท่านต้องไม่ก่อหรือช่วยเหลือการก่ออาชญากรรม โอนหรือเผยแพร่ไวรัส รวมถึง ม้าโทรจัน วอร์ม โลจิกบอม หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตรายต่อเทคโนโลยี ไม่เผยแพร่ข้อมูลหรือสิ่งอนาจาร ไม่ลักลอบเข้าระบบหรือคลังข้อมูล หรือการกระทำใดๆ ที่ใช้เว็บไซต์ของ EGI ในทางที่ขัดต่อเจตนาและจุดมุ่งหมายของ EGI

        7.4. หากมีการใช้เว็บไซต์ ในทางมิชอบในกรณีใดๆ ที่ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิด ตามกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์แห่งราชอาณาจักรไทย ทาง EGI จะรายงานการกระทำที่มิชอบนั้นๆ ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

        7.5. EGI สงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการระงับหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อหรือบัญชีผู้ใช้งานที่มีการกระทำมิชอบ ผิดสัญญา หรือมีส่วนต้องสงสัยที่จะมีการกระทำที่ผิดตามกฎหมาย

        7.6 หากท่านมีข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริต หรือการกระทำผิดกฎหมายใดๆ กรุณาติดต่อทาง info@evergloryinter.com หรือ ทางศูนย์บริการลูกค้า ของ EGI ที่เบอร์ (02) 749-4305-7

 

 1. คุ้กกี้(ข้อมูลการเข้าเว็บไซต์)

        8.1. ท่านอนุญาตและยอมรับให้ EGI และผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต ใช้ คุกกี้ เว็บบีคอนส์ หรือ เทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าเมื่อใช้งานเว็บไซต์ของ EGI

        8.2. EGI อาจมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่ง EGI ไม่ได้เป็นเจ้าของและไม่สามารถควบคุมได้ โดยการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของ EGI ท่านยอมรับว่า EGI ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหา โฆษณา สินค้า หรือ บริการ ของเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 นั้นๆ รวมถึงค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ของบุคคลที่3 นั้นๆ

 

 1. การแจ้งเตือน

        หากท่านต้องการแจ้งเตือนใดๆ ต่อ EGI โปรดดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรและนำส่งถึงที่อยู่หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อมูลดังต่อไปนี้

        ถึง บริษัท เอเวอร์กลอรี่ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

        ที่อยู่  เลขที่ 5 ซอยอุดมสุข 34 ถนนอุดมสุข แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10260

        อีเมล: info@evergloryinter.com 

 

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

 

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า และคืนสินค้า

 1. บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้นแล้ว หากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
 2. ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน/คืนสินค้า โดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด เสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่างๆ ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อลูกค้าพร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า หลักฐานภาพถ่าย และใบแจ้งเอกสารยืนยันว่าสินค้าเสียหายจริง หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิมทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ซึ่งลูกค้าสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้

        -    จัดส่งสินค้าผิดรุ่น สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า

        -    จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า

        -    จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ให้กับลูกค้า โดยความเสียหายต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าและการขนส่ง

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมา ก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น ลูกค้าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผิดรุ่นผิดประเภท รวมทั้งกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้า แต่หากตรวจสอบกับไปรษณีย์หรือผู้ให้บริการขนส่งแล้วสถานะตามรหัสพัสดุระบุว่า “ส่งสินค้าเรียบ ร้อย” ทางร้านไม่สามารถคืนเงินแก่ลูกค้า ลูกค้าต้องดำเนินเรื่องกับไปรษณีย์หรือผู้ให้บริการขนส่งด้วยตนเอง
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าลดราคา หรือจัดรายการส่งเสริมโปรโมชั่นในทุกกรณี หรือสินค้าที่เสียหายที่เป็นผลมาจากการสวมใส่ การใช้งาน ไม่นับเป็นสินค้ามีตำหนิ
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

        **หมายเหตุ**

        ในกรณีสินค้าเกิดการชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีที่พบ ตามช่องทางตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

นโยบายการคืนเงิน
        1.  บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ (กรณีที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน ไม่มีในสต็อก หรือสินค้าขาดส่งจากผู้ผลิตเท่านั้น) ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                1.1  กรณีชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต แบบชำระเงินเต็มจำนวน หรือแบบผ่อนชำระ บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้า กลับเข้าวงเงินบัญชีบัตรเครดิต ที่ลูกค้าใช้ทำการซื้อสินค้า ภายในระยะเวลา 15 - 30 วัน ตามแต่เงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตของท่าน (ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลชื่อบนบัตรเครดิตต้องตรงตามรายชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์เท่านั้น และการชำระสินค้าผ่านบัตรเดบิต ธนาคารจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเดบิตของท่าน ภายใน 30 - 60 วัน)
                1.2  กรณีชำระสินค้าผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หักบัญชีธนาคาร เก็บเงินสดปลายทาง เอทีเอ็ม บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้า คืนกลับเข้าบัญชีธนาคาร ที่ลูกค้าได้ทำการแจ้งไว้ ใน อีเมล์ info@evergloryinter.com ภายในระยะเวลา 15 - 30 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบ*
                *เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการส่งคืนสินค้า/การขอคืนเงิน
                –  ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
                –  สำเนาเอกสารรายการสั่งซื้อสินค้า (Sale Order)
                –  สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book Bank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัทโอนเงินค่าสินค้าคืน
               –  สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
        2.  การแจ้งขอคืนเงินลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกการสั่งซื้อ ในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง
                2.1  กรณีชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต แบบชำระเงินเต็มจำนวน หรือแบบผ่อนชำระ บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้า กลับเข้าวงเงินบัญชีบัตรเครดิต ที่ลูกค้าใช้ทำการซื้อสินค้า ภายในระยะเวลา 15 - 30 วัน ตามแต่เงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตของท่าน (ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลชื่อบนบัตรเครดิตต้องตรงตามรายชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์เท่านั้น และการชำระสินค้าผ่านบัตรเดบิต ธนาคารจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเดบิตของท่าน ภายใน 30 - 60 วัน) 
                โดยมีการหักค่าธรรมเนียม Bank Charge เป็นจำนวน 3.65% จากยอดเงินที่ชำระเข้ามา
                2.2  กรณีชำระสินค้าผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หักบัญชีธนาคาร เก็บเงินสดปลายทาง เอทีเอ็ม บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้า คืนกลับเข้าบัญชีธนาคาร ที่ลูกค้าได้ทำการแจ้งไว้ที่ อีเมล์ info@evergloryinter.com ภายในระยะเวลา 15 - 30 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบ โดยบริษัทฯ จะทำการหักค่าธรรมเนียม 50 บาท/รายการ
        3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
        4.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินและยกเลิกคำสั่งซื้อ หากระยะเวลาเกิน 24 ชั่วโมง นับจากการสั่งซื้อ
        5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย


        การคืนเงิน
        รูปแบบการชำระสินค้า วิธีการ และระยะเวลาการคืนเงิน

รูปแบบการชำระสินค้า

วิธีการคืนเงิน

ระยะเวลาคืนเงิน (วัน)

1.บัตรเครดิต

คืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต

ภายใน 15 – 30 วัน

2.บัตรเดบิต

คืนวงเงินเข้าบัตรเดบิต

ภายใน 30 – 60 วัน

3.เก็บเงินปลายทาง (COD)

โอนเงินคืนเข้าบัญชีผ่านธนาคาร

ภายใน 15 – 30 วัน

4.ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

โอนเงินคืนเข้าบัญชีผ่านธนาคาร

ภายใน 15 – 30 วัน

5.ชำระเงินผ่าน ATM ธนาคาร

โอนเงินคืนเข้าบัญชีผ่านธนาคาร

ภายใน 15 – 30 วัน

6.ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส/ เคาน์เตอร์รับชำระ

โอนเงินคืนเข้าบัญชีผ่านธนาคาร

ภายใน 15 – 30 วัน

       
        เงื่อนไขการคืนเงิน
        1.  สินค้าทั้งหมดจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม สภาพเรียบร้อย ไม่เสียหาย พร้อมจำหน่ายใหม่ได้
        2.  ลูกค้าต้องส่งรายการกลับภายใน 7 วัน นับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน
        3.  สำเนาเอกสารรายการสั่งซื้อ/ใบเสร็จรับเงินจะต้องรวมอยู่ในการส่งสินค้าที่ส่งคืนมา
        4.  เงินที่คืนจะเป็นเฉพาะค่าสินค้า ไม่รวมค่าไปรษณีย์และค่าจัดส่ง
        5.  ทางบริษัทฯ ไม่รับสินค้าส่งที่ส่งกลับโดยการชำระเงินปลายทาง

        วิธีการขอคืนเงิน
        การคืนเงินจะเริ่มดำเนินการหลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้รับสินค้าจากลูกค้า วิธีการคืนเงินจะดำเนินการโดยขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินของลูกค้า และลูกค้าจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชีให้ครบ เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน ซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งการขอคืนเงินทางอีเมล์หรือทางไลน์ของบริษัทฯ จากนั้นทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบว่าได้ส่งสินค้าดังกล่าวไปแล้วหรือยัง และทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

        สินค้าส่งมาถึงหลังจากวันที่แจ้งยกเลิกซื้อสินค้าไปแล้วจะเป็นอย่างไร
        วันที่ขอยกเลิกสินค้านั้นจะต้องเลยกำหนดเวลาในการได้รับสินค้าหรือสินค้านั้นยังไม่ถูกส่งออกไป แต่หากสินค้าถูกส่งออกมาแล้ว ลูกค้าต้องรอจนกว่าพัสดุจะมาถึงมือลูกค้า แล้วจึงทำการปฎิเสธการรับสินค้ากับทางไปรษณีย์หรือผู้ให้บริการขนส่ง เมื่อสถานะในการรับพัสดุแจ้งว่า “สินค้าได้ถูกปฎิเสธการรับ” ลูกค้าถึงจะได้รับเงินคืนค่าสินค้า

 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

        บริษัท เอเวอร์กลอรี่ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (“EGI” “บริษัท” หรือ “ของบริษัท” ) ให้ความสำคัญและส่งเสริมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่าน ความเป็นส่วนตัวของท่านมีความสำคัญต่อบริษัทอย่างมาก บริษัทจะเก็บรวบรวม บันทึก เผยแพร่และใช้งานเฉพาะข้อมูลที่ท่านให้ทางบริษัทโดยสมัครใจเท่านั้น หากท่านไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาอย่าเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการสมัครเป็นสมาชิก

        บริษัทจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบริษัทเพื่อที่จะให้บริการต่อท่าน บริษัทอาจขออนุญาติเก็บข้อมูลของท่านเพิ่มเติมเพื่อจุดประสงค์เช่น การพัฒนาการให้บริการของบริษัท หรือ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  ทางบริษัทจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่ทางบริษัททำกับท่านเท่านั้น ทางบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด หรือตราบเท่าที่ข้อมูลยังมีความเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของการเก็บข้อมูลนั้น 

        ท่านสามารถเยี่ยมชมและเปิดดูเว็บไซต์ของบริษัทได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวกับทางบริษัท ระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือเปิดดู ตัวตนของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบริษัท ทางบริษัทจะไม่ทราบถึงตัวตนของท่านยกเว้นท่านจะลงทะเบียนและสมัครเป็นสมาชิกบนเว็บไซต์ของบริษัท และเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีของท่านสมาชิกเท่านั้น    

 1. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

        เมื่อท่านได้สร้างบัญชีและสมัครสมาชิกกับทางบริษัท หรือเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับทางบริษัทในช่องทางอื่น ทางบริษัทจะทำการจัดเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ชื่อ-สกุล
 • ที่อยู่เพื่อจัดส่ง
 • อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • วันเกิด
 • เพศ

        กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริงแก่ทางบริษัทหรือตัวแทนบริษัทที่ได้รับอนุญาติ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน กรุณาแก้ไขข้อมูลของท่านให้ตรงกับข้อมูลปัจจุบันที่ท่านใช้อยู่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอเอกสารใด ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้

        บริษัทจะจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่ท่านให้กับทางบริษัทด้วยความสมัครใจเท่านั้น หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับทางบริษัท หรือ เลือกที่จะไม่อนุญาติให้ทางบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปแล้ว  อย่างไรก็ตามทางบริษัทอาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเต็มที่เหมือนดังเดิม

         ท่านสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลของท่านได้ทุกเมื่อ หากท่านให้ข้อมูลของบุคคลอื่น ทางบริษัทถือว่าท่านได้รับอนุญาติจากจากบุคคลนั้นๆแล้วก่อนที่จะให้ข้อมูลเหล่านั้นกับทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้อนุญาติจากเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ

        

 1. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

        ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บจะถูกนำไปใช้ หรือแบ่งปันกับบุคคลภายนอก (ซึ่งรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก และผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เพื่อจุดประสงค์ทั้งหมดหรือบางส่วนดังต่อไปนี้:

 • เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านในการใช้บริการ
 • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ท่านได้ส่งเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์ของEGI
 • เพื่อดำเนินการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของท่านที่ได้สั่งเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์ของEGI
 • เพื่อจัดส่งสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของEGI
  *เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอกเพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้ท่าน
 • เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าของคำสั่งซื้อของท่าน
 • เพื่อใช้สำหรับการให้บริการที่เกี่ยวกับศูนย์บริการลูกค้า
 • เพื่อยืนยันข้อมูลของท่านกับผู้ให้บริการขนส่งสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อของท่าน
 • เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และโปรโมชั่นต่างๆ
 • เพื่อจัดการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของท่าน
 • เพื่อตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ของEGI
 • เพื่อพัฒนาการใช้งานและเนื้อหาบนเว็บไซต์ของEGI
 • เพื่อเข้าใจมุมมองการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของEGI
 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของEGI
 • เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อท่านเมื่อท่านใช้บริการบนเว็บไซต์ของEGI
 • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของEGI หรือผู้ขายรายอื่นๆบนเว็บไซต์ของ EGI
 • *ท่านสามารถยกเลิกบริการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ ได้ทุกเมื่อ

 

         ในกรณียกเว้น ทางบริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่าน หากทางบริษัทมีเหตุผลให้เชื่อว่าหากไม่เปิดเผยข้อมูลของท่าน ท่านอาจมีภัยคุกคามต่อชีวิตและสุขภาพได้ หรือ หากทางบริษัทต้องปฎิบัติตามการบังคับใช้ทางกฎหมายต่างๆ หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎเกณฑ์และกฏหมายและการร้องขอ

         ทางบริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านให้กับบุคคลภายนอก หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อจุดประสงค์ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วง เพื่อบริหารจัดการบัญชี เพื่อทำการตลาดและเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎเกณฑ์และกฎหมายและคำร้องขอตามที่ทางบริษัทเห็นว่าจำเป็น

        ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้แน่ใจว่าบรรดาบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยโดยปราศจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย หรือการกระทำที่เป็นความเสี่ยงอย่างใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต และจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงมีความจำเป็นต่อการบรรลุจุดประสงค์ข้างต้น

        ในการดำเนินการพัฒนาธุรกิจ เราอาจต้องทำการขายหรือซื้อห้างร้าน สาขาย่อย หรือหน่วยธุรกิจต่าง ๆ  ซึ่งในการทำธุรกรรมเหล่านี้ ข้อมูลของลูกค้าจึงถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจอย่างหนึ่งที่สามารถถ่ายโอนได้ แต่ยังคงอยู่ภายใต้คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ในนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวที่มีมาแต่ก่อน เว้นแต่ในกรณีที่ลูกค้าได้ให้ความยินยอมเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ หากมีกรณีที่บริษัทหรือสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ถูกเข้าถือครอง ข้อมูลของลูกค้าก็ย่อมเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่จะถูกถ่ายโอนไปด้วยเช่นกัน 

 

 1. สิทธิของบริษัทในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

        ท่านยินยอมและอนุญาติให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาติ หรือเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ หากทางบริษัทมีเหตุผลที่เชื่อถือได้ว่ามีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฎิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมการจัดการ ทั้งด้วยความสมัครใจหรือความจำเป็น เพื่อให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานของรัฐตามคำสั่ง หรือกระบวนการสืบสวนสอบสวนของรัฐ ท่านยอมรับและยืนยันว่าท่านจะไม่ทำการฟ้องร้องหรือร้องเรียน ต่อทางบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

 1. การถอนความยินยอม

        ท่านอาจแสดงเจตจำนงที่จะคัดค้านไม่ให้เราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ และไม่ว่าในกรณีใด ๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ได้ทุกเมื่อ กรุณาติดต่อบริษัทผ่านทาง info@evergloryinter.com  เพื่อแสดงเจตจำนงของท่านในการยกเลิกความยินยอมของท่าน อย่างไรก็ตามหากท่านไม่อนุญาติให้ทางบริษัทใช้หรือเผิดเผยข้อมูลของท่าน ทางบริษัทอาจะไม่สามารถจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับท่าน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับท่านอีกต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของคำคัดค้านของท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิโดยชัดแจ้งในการใช้สิทธิและการเยียวยาทางกฎหมายของเราในกรณีดังกล่าว 

 

 1. การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน

        ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบันของท่านได้ทุกเมื่อ โดยการเข้าไปที่หน้าบัญชีของท่านและแก้ไขข้อมูลต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแก้ไขข้อมูลของท่านหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หากข้อมูลในหน้าบัญชีของท่านไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบันของท่าน อาจมีการล่าช้าในการส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ หรือ การล่าช้าอื่นๆในการบริการ

        เราจะดำเนินการแบ่งปันการแก้ไขข้อมูลที่เกิดขึ้นกับข้อมูลของท่านให้กับบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปแล้ว หากว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงจำเป็นต่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น 

 

 1. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

        หากท่านต้องการดูข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่กับเรา หรือสอบถามเกี่ยวกับวิธีการที่ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ถูกนำไปใช้หรืออาจถูกนำไปใช้หรือถูกเปิดเผยโดยทางบริษัทภายในปีที่ผ่านมา กรุณาติดต่อเราผ่านทาง info@evergloryinter.com ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเพื่อเรียกดูข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ถูกบันทึกไว้ 

 

 1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

        ทางบริษัทจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เก็บจากท่านไว้อย่างปลอดภัย เราจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย:

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคโนโลยี เพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ทำลายข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัย เมื่อข้อมูลนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ

        *รหัสผ่านของท่านจะเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่บัญชีของท่าน  กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์พิเศษอันมีลักษณะบ่งเฉพาะ และไม่แบ่งปันรหัสผ่านของท่านให้กับผู้ใด  หากท่านแบ่งปันรหัสผ่านให้กับผู้อื่น ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ รวมทั้งบรรดาผลที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีของท่าน  หากท่านปล่อยให้รหัสผ่านของท่านเป็นที่ล่วงรู้ ท่านอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่น ๆ ของท่านที่ให้ไว้กับทางบริษัท นอกจากนี้ท่านอาจจะต้องผูกพันภายใต้ข้อกฎหมายบางประการในนามของท่าน  ดังนั้น หากรหัสผ่านของท่านมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นที่ล่วงรู้ ท่านควรติดต่อทางบริษัททันทีและทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน  ทางบริษัทขอเตือนว่าท่านจะต้องทำการออกจากระบบบัญชีของท่านและปิดโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตทุกครั้งเมื่อท่านเสร็จสิ้นการใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ 

 

 1. ผู้เยาว์

        สำหรับผู้เยาว์ภายใต้กฎหมายไทย ท่านต้องได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านก่อนการสมัครสมาชิกกับทางบริษัท หากท่านผู้เยาว์ได้สมัครสมาชิกกับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านยินยอมและยอมรับว่าทางบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อท่าน หากท่านไม่ได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านก่อนการสมัครสมาชิกของท่าน

 

 1. การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

        ทางบริษัทหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทอาจจะใช้คุ้กกี้ เว็บบีคอนส์ หรือ เทคโนโลยีอื่นใดในการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยเหลือท่านให้สามารถใช้บริการและเข้าถึงการบริการได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีความเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น

        เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ EGI เซอร์ฟเวอร์ของทางบริษัทจะบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้รวมถึง: 

 • IP address ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • ชนิดของโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต
 • เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมก่อนจะมาที่เว็บไซต์ของทางบริษัท
 • หน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของบริษัท
 • เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมหน้าเว็บนั้น ๆ
 • ข้อมูลที่มีการค้นหาบนเว็บไซต์ของทางบริษัท รวมถึง เวลาและวันที่ที่เข้าชม และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ

        ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เพื่อทำการวิเคราะห์และประเมิน เพื่อช่วยเราในการปรับปรุงเว็บไซต์ และการให้บริการ

        คุ้กกี้ เป็นแฟ้มข้อมูลข้อความขนาดเล็ก โดยทั่วไปแล้วประกอบด้วยชุดตัวอักษรและชุดตัวเลข ที่ถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของโปรแกรมท่องเว็บไซต์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือดูข้อความใด ๆ โดยช่วยให้ทางบริษัทสามารถจดจำอุปกรณ์และโปรแกรมท่องเว็บไซต์เป็นการเฉพาะเจาะจง และช่วยให้ทางบริษัทสามารถปรับเนื้อหาให้เข้ากับความสนใจของแต่ละบุคคลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อช่วยให้ทางบริษัทสามารถจัดทำบริการและเว็บไซต์ ให้มีความสะดวกสบายและมีประโยชน์สำหรับท่านมากยิ่งขึ้น 

        เว็บบีคอนส์ เป็นรูปภาพขนาดเล็กที่อาจถูกรวมอยู่ในบริการและเว็บไซต์ของทางบริษัท โดยจะช่วยให้ทางบริษัทสามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่เข้ามาชมหน้าเว็บเหล่านี้ เพื่อที่ทางบริษัทจะสามารถเข้าใจถึงความชอบและความสนใจของท่านได้ดียิ่งขึ้น 

 

 1.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

        ทางบริษัทจะทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอว่าเพียงพอหรือไม่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับนโยบายนี้จะได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

 

 1. การติดต่อEGI

        หากท่านต้องติดต่อทางบริษัท ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการเพิกถอนความยินยอมของท่านที่ให้ทางบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านต้องการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านมีข้อสงสัย ข้อติชมหรือข้อร้องเรียนใด ๆ หรือท่านต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคหรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุ้กกี้โปรดติดต่อเราที่ info@evergloryinter.com 

 

 

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง www.evergloryinter.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด


การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

www.evergloryinter.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
www.evergloryinter.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง www.evergloryinter.com ได้ 2 ช่องทาง

 • ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในเมนูติดต่อเรา
 • ช่องทางที่ 2 จดหมายทาง E-mail address : info@evergloryinter.com

 

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้  โดยติดต่อมายัง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ.

 •